آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

موسسه بازار بین المللی ونوس کیش به شماره ثبت ۱۱۲

 

با عنایت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در مورخ ۱۵/۴/۹۸، بدینوسیله از عموم مالکین و بهره برداران بازار بین المللی ونوس دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بازار ( نوبت دوم   ) که درساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۲۷/۴/۹۸ درمحل کافی شاپ بازار ونوس تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

 : دستورات جلسه

  • استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
  • استماع گزارش بازرس قانونی موسسه در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
  • بررسی و تصویب صورتهای مالی موسسه مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷
  • بررسی و تصویب شارژ پیشنهادی غرف برای سال ۱۳۹۸
  • انتخاب بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۸
  • تصمیم گیری در خصوص سایر موارد پیشنهادی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

 

((هیئت مدیره موسسه بازار بین المللی ونوس کیش))

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

موسسه بازار بین المللی ونوس کیش به شماره ثبت ۱۱۲

با عنایت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در مورخ ۱۵/۴/۹۸، بدینوسیله از عموم مالکین و بهره برداران بازار بین المللی ونوس دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بازار ( نوبت دوم ) که درساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۲۷/۴/۹۸  درمحل کافی شاپ بازار ونوس تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستورات جلسه :

۱-بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی جدید موسسه

۲-بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص لزوم نوسازی کلی بازار و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام نوسازی کلی بازار

۳-تفویض اختیار از سوی مجمع به هیئت مدیره جهت تعیین، تصویب و دریافت هزینه نوسازی بازار

((هیئت مدیره موسسه بازار بین المللی ونوس کیش))

 

بازدیدها: 31

اشتراک گذاری:

ارسال دیدگاه