آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

موسسه بازار بین المللی ونوس کیش به شماره ثبت 112

 

با عنایت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در مورخ 15/4/98، بدینوسیله از عموم مالکین و بهره برداران بازار بین المللی ونوس دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بازار ( نوبت دوم   ) که درساعت 13:30 مورخ 27/4/98 درمحل کافی شاپ بازار ونوس تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

 : دستورات جلسه

 

((هیئت مدیره موسسه بازار بین المللی ونوس کیش))

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

موسسه بازار بین المللی ونوس کیش به شماره ثبت 112

با عنایت به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در مورخ 15/4/98، بدینوسیله از عموم مالکین و بهره برداران بازار بین المللی ونوس دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بازار ( نوبت دوم ) که درساعت 14:30 مورخ 27/4/98  درمحل کافی شاپ بازار ونوس تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستورات جلسه :

1-بررسی و تصویب اساسنامه پیشنهادی جدید موسسه

2-بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص لزوم نوسازی کلی بازار و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام نوسازی کلی بازار

3-تفویض اختیار از سوی مجمع به هیئت مدیره جهت تعیین، تصویب و دریافت هزینه نوسازی بازار

((هیئت مدیره موسسه بازار بین المللی ونوس کیش))

 

دیدگاهتان را بنویسید