آدرس و اطلاعات تماس:

خلیج همیشگی فارس، جزیره زیبای کیش، بازار بین المللی ونوس

تلفن دفتر اداری:            74 636 444 – 076
تلفن دفتر مالی:              73 631 444 – 076
تلفن اطلاعات بازار:        53 637 444 – 076
فکس:                          55 637 444 – 076
کد پستی:                          63649 – 79417