اجاره فضاهای تبلیغاتی بازار ونوس کیش

🛍️ قیمت تکی: 3000000 تومان سالانه

🔥 قیمت دو تابلو کنار هم : 4000000 تومان سالانه

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: 3 تابلوی وسط 2000000 تومان سالانه

🛍️ قیمت تکی: 2 تابلوی کناری 3000000 تومان سالانه

🔥 قیمت دو تابلو کنار هم : 1000000- تومان تخفیف سالانه

🛍️ قیمت تعداد: 5 تابلو با هم 8000000 تومان سالانه​

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: 2000000 تومان سالانه

🔥 قیمت تعداد : 1500000 تومان سالانه

🔥 قیمت تعداد 5 تابلو : 6000000 تومان سالانه

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: 2000000 تومان سالانه

🔥 قیمت دو تابلو کنار هم : 1000000- تومان تخفیف سالانه

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: 3000000 تومان سالانه

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت راست 4000000 تومان سالانه

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت چپ 5000000 تومان سالانه

🔥 قیمت دو تابلو کنار هم : 2000000- تومان تخفیف سالانه

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی 2 تابلوی سمت راست و وسط: هر تابلو 5000000 تومان سالانه

🛍️ قیمت تکی تابلوی سمت چپ: 4000000 تومان سالانه​

🔥 قیمت هر 3 تابلو: 10000000 تومان

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت چپ و و سط: هر تابلو 5000000 تومان

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت راست 4000000 تومان سالانه​

🔥 قیمت هر 3 تابلو: 11000000 تومان​

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت راست و و سط: هر تابلو 5000000 تومان

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت چپ 4000000 تومان سالانه​

🔥 قیمت هر 3 تابلو: 11000000 تومان​

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت چپ 5000000 تومان

🛍️ قیمت تکی: تابلوی سمت راست 5000000 تومان

🔥 قیمت هر 2 تابلو: 8000000 تومان​

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: هر تابلو 2500000 تومان

🔥 قیمت تعداد: 2 تابلو 4000000 تومان سالانه​

🔥 قیمت هر 4 تابلو: 7000000 تومان​

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: هر تابلو 4000000 تومان

🔥 قیمت اجاره با کل تابلوهای بازار : هر تابلو 2500000 تومان

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: هر تابلو 5000000 تومان

✅ اجاره داده می شود.

🛍️ قیمت تکی: هر تابلو 5000000 تومان

✅ اجاره داده می شود.

بازدیدها: 414