#209 – شرکت شتاب سیر کیش 🚗🚘🚙

شرایط لازم جهت اجاره خودرو: 1- همراه داشتن گواهینامه معتبر 2- یک فقره چک به مبلغ خودرو در وجه شرکت ( که پس از پایان قرارداد عودت داده می شود ). 3- در صورت نبود چک مبلغ 20000000 الی 50000000 ریال وجه نقد ( که پس از پایان قرارداد عودت داده می شود ) . […]