📂 فرم ثبت اطلاعات غرفه مالکین برای فروش یا اجاره

🔴مالکین محترم بازار بزرگ ونــوس کیش، شمـا می توانید با تکمیـل فـرم زیـر غرفه خود را جهت فـروش یا اجاره در سایت رسمی بازار ونوس ثبت کنید.
🔵 لطفا پس از اجاره یا فروش واحـد خـود جهت حذف از سایت اطلاع دهید.

[uwac_agent id="venus_amlak_1"]